Vandværkets Vedtægter

Risby Vandværk I/S 

§ 1


Vandværket, der er stiftet i november måned 1904, er et interessentskab, hvis navn er Risby Vandværk. Interessentskabet har hjemsted i Risby Landsby, Albertslund Kommune.


§ 2


Vandværkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ / vedtægter, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger, skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage interessenternes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.


§ 3


Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive interessent i vandværket.


§ 4


Vandværkets interessenter har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Albertslund Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, og gældende takstblad.


§ 5


For enhver af vandværkets ( interessentskabets) forpligtelser hæfter interessenterne personligt, direkte og solidarisk. Enhver interessent indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets vedtægter og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag.


Vandmålere, leveret af kommunen, skal etableres ved hver ejendom. Ved ændringer af stikledningen på den enkelte ejendom skal vandmåleren anbringes umiddelbart indenfor stophanen ved skel til den enkelte ejendom. Er stophane endnu ikke etableret, skal dette ske ved samme lejlighed for vandværkets regning.


Stophaner og vandmålere til koteletgrunde og grunde med privat fællesvej etableres ved stikledningens tilkobling fra hovedledningen. Enhver som ved uagtsomhed eller vold afstedkommer ødelæggelser på rør eller haner, skal selv erstatte skaden.


Almindeligt forekommende skader/brud på ledningsnettet dækkes af vandværket, dog hæfter den enkelte interessent selv for skader/brud fra stophane og ind på grunden, eller hvor der ingen stophane er ved skel, for den del af vandledningen der ligger indenfor den enkeltes egen grund.


Vanding i perioden 1.maj til 1. oktober er tilladt på lige datoer for lige husnumre og på ulige datoer for ulige husnumre med skifte kl. 24. Vandspild ved ligegyldighed bødes med mulkt ifølge takstblad. Enhver interessent er ansvarlig for sine eventuelle lejere.


Enhver interessent er pligtig til at modtage valg til vandværkets tillidsposter for mindst to på hinanden følgende år og fordre sig fritaget i lige så langt et tidsrum.


§ 6


Såfremt en interessent overdrager sin ejendom, er interessenten - ved dødsfald interessentens bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer, ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring, indtræder i interessentens rettigheder og forpligtelser over for vandværket.


Når vandværket modtager ejerskifteerklæringen , og samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt, ophører den hidtidige interessents rettigheder og forpligtelser over for vandværket. Vandværket kan overfor nye interessenter betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen, til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.


Udtræden af vandværket kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.


Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og interessenten er udtrådt af vandværket.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i vandværkets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af den udtrædende interessent.


§ 7


Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Interessenterne har mødepligt. Lovligt forfald, f.eks. sygdom eller bortrejse, meddeles kassereren. Udeblivelse medfører mulkt ifølge takstblad.


Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt interessent, med angivelse af dagsorden.


Forslag skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være opført på dagsordenen, og skal derfor afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb, (31 januar).


På den ordinære generalforsamling foretages følgende:


  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for kommende år, herunder takster, forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse (Formand og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant i lige år - 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i ulige år)
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i lige år. 1 revisor i ulige år
  8. Eventuelt

 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen kan ansætte en statsautoriseret revisor/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun 1 kritisk folkevalgt revisor.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 15 interessenter fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.


I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 1 måned efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i vandværkets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


§ 8


På generalforsamlingen har hver interessent 1 stemme. Enhver interessent kan kræve skriftlig afstemning.


Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 1 måned, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af de fremmødte stemmeberettigede.


§ 9


Vandværkets bestyrelse er vandværkets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, og består af 5 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, jf. dagsordenen.


Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, således at der i alt er 2 suppleanter til bestyrelsen. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder den ældst valgte i bestyrelsen i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.


Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.


Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale, og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Ved ekstraordinære udgifter til udbedring af pludseligt opståede ledningsbrud/skader, har bestyrelsen kompetence til at opkræve et eller flere ekstra bidrag til fællesudgifter.


Kassereren har ansvaret for regnskabets førelse, rettidig betaling af udgifterne og opstilling af årsregnskab og budget for det kommende år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen har kompetence til, i tilfælde af konstateret ligegyldigt vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud, at pålægge overtræderen en mulkt, som skal fremgå af takstbladet.


§ 10


Vandværkets regnskabsår følger kalenderåret. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskabet foretages af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, og årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


§ 11


Vandværket tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.


§ 12


Opløsning af interessentskabet Risby Vandværk kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for det. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i vandforsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


§ 13


Vandværkets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling i november 1904 og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 18. april 2001.Dirigent                Bestyrelsen

--------------------- -----------------------------------------------------------------------

Peter Mikkelsen                 J.P. Nicolaisen, John Schmidt, Niels Andersen, Christian Læssøe, Michael Rørgren