gfvedtægter

Vedtægter for Risby Grundejerforening

 

§ 1.

Foreningens navn er Risby Grundejerforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse i Risby, Albertslund.

§ 2.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, og at påvirke offentlige myndigheder og lovgivningsmagten til gavn for medlemmerne.

§ 3.

Enhver ejer af fast ejendom i Risby kan optages som medlem. Ejeren kan befuldmægtige lejeren/forpagteren til at indgå som medlem i sit sted. Selskaber skal repræsenteres af en navngiven person.

§ 4.

Bestyrelsen afgør, om en person kan optages. Såfremt optagelse nægtes, kan mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller ansøgeren kræve afgørelsen forelagt for generalforsamlingen, hvis afgørelse ikke kan appelleres.

§ 5.

Medlemskab ophører ved et medlems død, eller hvis et medlem ikke længere ejer fast ejendom i Risby. Endvidere ved restance udover 3 måneder. Såfremt restancen senere betales, vil medlemmet kunne optages igen. Eksklusion af foreningen kan kun ske efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen og med 2/3 af de stemmeberettigede medlemmers sanktion. Afgørelsen er inappellabel.

§ 6.

Det årlige kontingent fastsættes af Generalforsamlingen og følger ejendommen. Det betales helårsvis forud, senest på generalforsamlingen. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Ændringer i kontingentets størrelse kan kun ske ved beslutning af generalforsamlingen med 2/3 majoritet. Medlemmerne er ikke økonomisk forpligtede ud over deres kontingent.

§ 7.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes i april måned.

Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt til formanden inden 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom over for formanden. Som stemmeberettigede regnes alle, der ikke er i restance. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglen i § 8.

§ 8.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt mindst 3 uger før afholdelsen. Indkaldelsen bør indeholde oplysninger om de punkter, der skal behandles.

§ 9.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Formanden oplæser årsberetning

2. Kassereren forlægger det reviderede regnskab

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt

§ 10.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning, men dirigenten, bestyrelsen eller mindst halvdelen af de stemmeberettigede kan begære skriftlig afstemning.

§ 11.

Medlemmerne har 1 stemme pr ejendom. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end højst 1 andet medlem.

Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed; dog kræver beslutning om opløsning af foreningen, kontingentforhøjelser eller lovændringer at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for. Vedtages det, men uden tilstrækkelig tilslutning, skal det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Stemmer 2/3 af de stemmeberettigede for, er det vedtaget.

§ 12.

Der føres referat over generalforsamlingen. Referatet godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 13.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, kasserer, og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er 2 år, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal, og på ulige årstal kassereren og 1 bestyrelsesmedlem. Desuden vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter og 2 revisorer. Disse afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv under ledelse af formanden.

§ 14.

Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Den ene skal være formand eller næstformand.

§ 15.

Bestyrelsen holder møder i det omfang, der er nødvendigt. Der skal holdes møde, såfremt formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Formanden, eller i hans fravær næstformanden leder møderne. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt. Der skrives referat til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

§ 16.

Regnskab og revision

Kassereren modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter bestyrelsens retningslinier. Indgående beløb skal indsættes på konto i bank eller sparekasse, med undtagelse af beholdning på højst 500 kr. Kassereren fører en autoriseret kassebog samt et medlemskartotek.

§ 17.

Revisorerne gennemgår samtlige bilag, afstemmer bank, evt. girokonto og reviderer regnskabet 3 uger inden generalforsamlingen.

§ 18.

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 19.

Hvervene som bestyrelsesmedlemmer og revisorer er ulønnede.

§ 20.

Såfremt foreningen opløses efter generalforsamlingens beslutning, tilfalder foreningens formue et nedsat udvalg til forskønnelse af Risby.

Seneste revision fandt sted på generalforsamlingen d. 23. april 2001.