internetvedtægter

InternetLaugets vedtægter

 

Definitioner:

Medlemmer af  Risby Internetlaug betegnes herefter som "medlemmer".

Med "medlemskab" menes medlemmernes rettigheder og pligter i henhold til disse vedtægter.

Internet mulighederne under Risby Internetlaug kaldes herefter "netværket".

Termineringspunktet er den stikforbindelse placeret i boligenheden, hvortil netværksydelsen fra Risby Internetlaug leveres.

§ 1

Formål.

Internetlaugets formål er at levere billig og sikker internet adgang med kontinuerlig tilgængelighed til medlemmerne.

§ 2

Medlemmerne.

Enhver husstand med adresse omfattet af lokalplanen for Risby er berettiget til at blive optaget som medlem af  Risby Internetlaug. Der skal tegnes medlemskab for hver husstand.

Et medlemskab træder i kraft når den enkelte har underskrevet indmeldelsesformularen og har indbetalt det fastsatte indmeldelsesgebyr.

§ 3

Rettigheder.

Medlemmerne har adgang til internettet via deres medlemskab af Risby Internetlaug.

Medlemmerne har ret til at anvende internet forbindelsen således:

Medlemmer må anvende eget fordelings- og sikkerhedsudstyr, som er godkendt af telestyrelsen. Dette kan omfatte Routere, Switche, HUB´s Firewalls samt andre typer enheder, som normalt anvendes i internet fordelingen.

Medlemmerne tildeles en dynamisk IP adresse via Termineringspunktet. Der kan ikke tildeles faste IP adresser.

Netværket er beskyttet mod hacking (utilsigtet indtrængen fra det offentlige internet) ved Firewall.

Medlemmerne har ret til at udnytte den fulde netværkskapacitet, som er til rådighed via Termineringspunktet. Det henstilles dog, at der kun udføres 1 FTP upload og/eller en FTP download ad gangen pr termineringspunkt.

Hvis netværksforbindelsen på grund af forhold under Risby Internetlaug´s ansvar vedvarende og i større omfang ikke fungerer, kan medlemmet udtræde af internetlauget,  og få tilbagebetalt indmeldelsesgebyret, der afskrives over 3 år. Forudsætningen er, at foreningen har eller kan skaffe de nødvendige midler via ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Er dette ikke muligt opløses Risby internetluag og alle medlemmer, herunder udtrædende,  stilles i den forbindelse lige.

§ 4

Pligter.

Medlemmerne skal tillade opsætning og installation af det nødvendige udstyr for nettes  virkeliggørelse på egen ejendom/boligenhed.

Medlemmerne skal sørge for de nødvendige netværksforbindelser fra termineringspunktet til eget udstyr, samt at eget udstyr har de nødvendige egenskaber for at kunne kobles på netværket.

Medlemmerne leverer elektricitet til laugets fællesudstyr placeret på egen boligenhed uden omkostninger for lauget.

Det af generalforsamlingen fastsatte driftskontingent betales halvårligt forud hver  den 1/6 og 1/12. Ved indmeldelsen betales forud for minimum 3 og maximum 9 måneder, således at det passer med en af de faste terminer. Ved restance i 3 måneder har bestyrelsen ret til at  afbrydelse netværksydelsen, indtil restancen er betalt. 

Ved restance (uden aftale) i 6 måneder har bestyrelsen ret men ikke pligt  til, at kræve antenneudstyr nedtaget og tilbageleveret til foreningen for medlemmets regning. I givet fald udtræder medlemmet af foreningen. Indmeldelsesgebyret der afskrives over 3 år tilbagebetales til det udtrædende medlem. Fra dette beløb fratrækkes restance samt eventuelle øvrige udgifter foreningen måtte være blevet påført i forbindelse med restancen.

Hvis det er nødvendigt for at sikre netværkets forsatte funktion eller for at sikre at foreningen lever op til sine pligter overfor det enkelte medlem, kan bestyrelsen udskrive ekstra ordinære bidrag.

§ 5

Administration.

Ved oprettelse af Risby Internetlaug indskyder hvert medlem et beløb svarende til en ligelig andel af Internetlaug´ets etableringsomkostninger med en mindre overdækning. Beløbet fastsættes af den stiftende generalforsamling.

Ved optagelse som medlem efter Internetlaugets oprettelse skal det nye medlem indbetale et prisreguleret indmeldelsesgebyr samt driftskontingent for de næste 6 måneder. Indmeldelsesgebyret skal som minimum udgøre de faktiske etableringsomkostninger.

Ved udmeldelse af Risby Internetlaug skal udstyr på egen adresse, som er blevet overflødigt ved udmeldelsen, nedtages af repræsentanter for Internetlaugets bestyrelse.

Medlemmer har ikke krav på udbetaling af andel af Internetlaugets værdier ved udmeldelse.

Ved salg/fraflytning fra Risby kan medlemskab overdrages til ny ejer/beboer af ejendommen. 

Hvis en ny ejer/beboer ikke ønsker at overtage medlemskabet, eller et medlem af anden grund ønsker at udmelde sig af foreningen, kan medlemskabet evt. overdrages til en anden husstand, der umiddelbart melder sig ind i foreningen ved underskrivelse af vedtægterne.

Hvis overdragelse medfører at antennen skal flyttes, er det en betingelse at netværket som helhed fortsat fungerer tilfredsstillende. Hvorvidt dette er tilfældet afgøres af den siddende bestyrelse. 

Det er det udtrædende medlems ansvar at flytte antennen og tilslutte den, samt at flytte den tilbage igen, hvis netværket ikke fungerer tilfredsstillende. 

Det er det udtrædende medlems ansvar at skaffe et evt. nyt medlem, der vil overtage medlemskabet. Bestyrelsen hjælper  dog gerne om muligt.

Størrelsen af overdragelsessummen er et anliggende  mellem det udtrædende og det ny medlem. 

Datoen for påbegyndelsen af den 3-årige afskrivning af indmeldelsesgebyret overføres uændret til det nye medlem, og indskrives ved det indtrædende medlems underskrift af vedtægterne.

Internetlauget kan træffe aftale med husejere, som ikke er medlemmer, om, at fordelingsudstyr kan opsættes på disses ejendom. I sådanne tilfælde kan ikke ydes vederlag udover de faktiske omkostninger ( f. eks. strøm).

§ 6

Drift.

Driften  og etableringen af netværket foretages ved frivillig arbejdskraft uden vederlag.

Indmeldelsesgebyr og driftskontingent kan indbetales på en bankkonto oprettet af  Risby Internetlaug eller ved indbetaling til kassereren.

Driftskontingentet anvendes blandt andet til betaling af netværksleverandøren for højhastighedsforbindelsen til Risby.

Det daglige tilsyn med netværksforbindelserne til de enkelte medlemmer varetages af  bestyrelsen.

§ 7

Generalforsamling.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i Risby Internetlaug og skal afholdes hvert år inden udgangen af September måned. Indkaldelse skal ske med 14. dages varsel ved meddelelse til det enkelte medlem med angivelse af dagsorden. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsætter indmeldelsesgebyr og driftskontingent og vælger en bestyrelse bestående af 1. formand og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en kasserer. Hele bestyrelsen er på valg hvert år.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog skal beslutning om opløsning af Risby Internetlaug vedtages med mindst 2/3 af samtlige medlemmer.

§ 8

Ekstraordinær Generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af medlemmerne med en motiveret dagsorden kræver det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes på samme måde som den ordinære, men der kan kun behandles det punkt, som er årsag til indkaldelsen.

§ 9

Bestyrelsen.

Bestyrelsen er Internetlaugets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og varetager den daglige virksomhed med ansvar overfor generalforsamlingen. Der afholdes mindst 1. bestyrelsesmøde hvert kvartal.

Risby Internetlaug tegnes af bestyrelsen i forening.

Bestyrelsen anviser i dialog med nye medlemmer en placering af det udvendige sende/modtage udstyr. Nye medlemmer er selv ansvarlige for monteringen af udstyret på det anviste sted

Bestyrelsen holder øje med kapaciteten og udnyttelsen af netværket, og rapporterer dette overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder regnskab med Internet laugets værdier, og sørger for den regnskabsmæssige nedskrivning.

Bestyrelsen udarbejder og administrerer aftaler med underleverandører, herunder den eksterne netværksleverandør.

§ 10

Opløsning.

Ved opløsning af Risby Internetlaug skal laugets værdier realiseres og provenuet fordeles ligeligt til alle medlemmer.

§ 11

Ikrafttræden.

Risby Internetlaug er en realitet med stiftende generalforsamling 8 juli 2003. De oprindelige vedtægter er justeret til deres nuværende form af generalforsamlingen den 24 maj 2004.

§12

Bestyrelsen kan vælge at lade al henvendelse til medlemmer foregår via e-mails. Alle medlemmer er forpligtet til at holde den siddende bestyrelse informeret om en gyldig e-mail adresse. Medlemmerne er ansvarlige for at læse e-mails sendt til den opgivne adresse, herunder specielt kontingentopkrævninger og rykkere for evt. restancer.